Microsoft Office Enterprise 14.0.6029.1000

Microsoft Office Enterprise 14.0.6029.1000

Microsoft – Commercial
ra khỏi 693 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Hệ thống Microsoft Office đã phát triển từ một bộ sản phẩm cá nhân sản xuất một hệ thống tích hợp và toàn diện hơn. Xây dựng trên các công cụ quen thuộc mà nhiều người đã biết, Microsoft Office suite bao gồm các ứng dụng, máy chủ Dịch vụ và giải pháp thiết kế để làm việc với nhau để giúp giải quyết một mảng rộng các vấn đề kinh doanh.

Tại cốt lõi của hệ thống Microsoft Office là Microsoft Office Suite, cung cấp các công cụ năng suất máy tính để bàn lõi. Các tính năng mới trong các chương trình nâng cao làm thế nào nhân viên có thể làm việc với nhau, đối tác và khách hàng, và cách tổ chức nắm bắt và sử dụng thông tin.

Ngoài phiên bản máy tính để bàn lõi, phát hành năm 2007, bao gồm các chương trình mới, máy chủ, và dịch vụ xây dựng trên kỹ năng phần mềm năng suất nhân viên của bạn đã có.

Sử dụng cùng nhau, Hệ thống Microsoft Office có thể giúp bạn kinh doanh địa chỉ nhu cầu khác nhau, từ quản lý năng suất cá nhân để quản lý các dự án phức tạp.

Tổng quan

Microsoft Office Enterprise là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 27.709 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Enterprise là 14.0.6029.1000, phát hành vào ngày 19/03/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.0.4518.1014, được sử dụng bởi 59 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Office Enterprise đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office Enterprise đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office Enterprise!

Cài đặt

người sử dụng 27.709 UpdateStar có Microsoft Office Enterprise cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản